Аутсорсинг

Аутсорс цогц үйлчилгээ

“DOWELL” нь бизнес эрхлэгчдэд мэргэжлийн стратеги төлөвлөлтөд суурилсан маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ болон мэдээлэл харилцааг удирдагч, орчин үеийн Пи Ар-ын хөгжингүй арга, туршлага, бүтээлч сэтгэлгээг тусгасан брэндийн сурталчилгааны компанит ажлыг төлөвлөн гүйцэтгэх үйл ажиллагааг санал болгодог.

Маркетингийн стратеги төлөвлөлт:

 • Байгууллагын болон бүтээгдэхүүний стратеги төлөвлөлтийг тодорхой үе шатны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
 • Олон нийттэй харилцах сувгийн маркетинг (social network marketing) хөгжүүлэлт.
 • Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх.
 • Бүтээгдэхүүнийг зах дээл дээр нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлийг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.
 
Онцгой үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлт:
 
 • Сонгосон үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
 • Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, идэвхжүүлэх, хянах
 • Гэрээт маркетинг, бүтээгдэхүүнийг таниулах арга хэмжээ
 
ПИ АР, АГУУЛГЫН СУРТАЛЧИЛГАА:

Бид байгууллага олон нийт хоорондын байнгын харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх, хэрэглэгчид, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх, брэндийн танигдах байдлыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө боловсруулахаас гадна нэр хүндийг өсгөх олон талт, өндөр үр нөлөө бүхий агуулгуудыг боловсруулж тэдгээрийг хүргэх бодлого  төлөвлөж, контентын хүртээмжийг ямагт нэмэгдүүлж ажиллана.

МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хамтран ажиллах давуу тал:
Бид бизнес төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрийг зах зээлийн бодит судалгаанд үндэслээ хийснээр хамтран ажиллагч түншдээ дараах үнэ цэнийг бий болгоно:

Баримталдаг зарчим:
 
 • Биелэх боломжтой байх
 • Зах зээлийн багтаамжийг бодитойгоор тооцоолох
 • Үр ашгийн тооцооллыг найдвартай эх үүсвэр дээр тулгуурлан тооцох
 • Санхүү, эдийн засгийн тооцооллыг мэргэжлийн өндөр төвшинд хийж, үнэн бодит дүн шинжилгээ хийх
 • Хөрөнгө оруулалтаа боломжит хурдан хугацаанд нөхөхөөр байх
 • Төлөвлөгөө нь ойлгомжтой, тодорхой, хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байх зэрэг зарчмуудыг чанд мөрддөг.
 
Төсөл төлөвлөгөө нь:
 
 • Үүсэж болзошгүй тохиолдлын эрсдэлийг судлан илрүүлснээр илүү эрсдэл багатай
 • Өндөр ашигтай ажиллах тооцооллоосоо болж санхүүгийн эрсдэлд орохгүй
 • Зах зээлийн судалгаа нь бодитой хийгдсэнээр хөрөнгө оруулагчдад итгэл төрүүлж, хамтран ажиллах боломж өсдөг бөгөөд хэт өндөр ашигтай хийсвэр тооцоолол хийгдэхгүй
 • Төлөвлөгөө нь үнэн бодитой байдаг учир хэрэгжүүлэгчид хүндрэлгүй, төлөвлөсний дагуу явагдах боломжтой.

Захиалгат  арга хэмжээ зохион байгуулалт:
 
 • Захиалгат арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төсвийг гаргаж, хэрэгжүүлэлтэд оролцоно
 • Шоу арга хэмжээ
 • Тэмдэглэлт ойн арга хэмжээ
 • Байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаа
 • Томоохон үзэсгэлэн худалдаа
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах шоу арга хэмжээ
 • Захиалгат тоглолтын зохион байгуулалт
 • Хурал, семинар

Пи Ар, агуулгын сурталчилгаа:
 
 • Мэргэжлийн төвшинд бэлтгэгдсэн боловсон хүчин, ур чадвар
 • Үр дүн болон үнэ цэнийг бүтээх эрмэлзэл
 • Хэвлэл мэдээллийн өргөн сүлжээ, харилцаа холбоо
 • Олон улсад мэдээлэл сурталчилгаа явуулах туршлага

Аутсорс цогц үйлчилгээ

Вэб програм

Програм

Дэлгэрэнгүй

График дизайн

Дизайн

Дэлгэрэнгүй

Мобайл програм

Аппликейшн

Дэлгэрэнгүй

Аутсорсинг

Маркетинг

Дэлгэрэнгүй

Сүүлийн бүтээлүүд